iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
KISMİ BÖLÜNME VE YAPILACAK İŞLEMLER
Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(TERAZİ HUKUK)
14 / Mayıs / 2016

KISMİ BÖLÜNME VE YAPILACAK İŞLEMLER

Kısmi bölünme;

-          Türk Ticaret Kanun’unun 159 ilâ 179. maddelerinde,

-          Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde

hüküm altına alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 159/1 – b maddesine göre, Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/3 – b maddesine göre, Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye'deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilânçosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.

            Bu hükümlere göre,

            Kısmi bölünmeye tabi tutulacak olan şirkette aktif taraftan çekilecek olan değerler karşılığında, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde pasif kısımdan da bu değerler ile ilgili kalemlerin devire tabi tutulması gerekmektedir.

            Örneğin; Şirketin bir arsası yeni kurulacak bir şirkete ayni sermeye olarak koymak üzere kısmi bölünmeye tabi tutuluyor ise, bu arsanın alımında kullanılan banka kredilerinin de aynı şekilde işleme tabi tutulması gerekecektir.

            Ya da, bir çimento fabrikasının bünyesindeki beton santralı kısmi bölünmeye tabi tutulacak ise, gene işletmenin bütünlüğünü bozmama prensibi çerçevesinde, bu işletme ile ilgili, müşteri hesaplarının, satıcı hesaplarının, bu işletmenin vergi ve sair borçların ile varsa kredi borçlarının da kısmi bölünmeye tabi tutulması gerekecektir.

            Ayrıca dikkat çekmek istediğimiz önemli bir konuda, kısmi bölünen şirketin kalan net malvarlığının şirket borçlarını karşılamaya yeterli olması gerekmektedir. Bu duruma ilişkin tespit yaptırılacaktır.

            Kısmi bölünmede kısaca yapılması gereken işlemleri şu şekilde belirtebiliriz.

-          Bölünme Sözleşmesinin ve/veya bölünme planının hazırlanması,

-          Bölünme Sözleşmesinin ve/veya bölünme planının şirket genel kurulu tarafından onaylanması,

-          Kısmi bölünen şirket bakımından sermaye azaltılması yapılmasının söz konusu olduğu hallerde değişik şirket sözleşmesi metni

-          Kısmi bölünen şirketin kalan net malvarlığının şirket borçlarını karşılamaya yeterli olduğuna ilişkin tespitin yapıldığı; sermaye azaltılmasına gerek olmaması durumunda ise bu hususun da tespitinin yapıldığı YMM veya SMMM raporu.  

-          Ortaklara inceleme hakkı çağrı ilanı; Genel kurul kararından iki ay önce şirket ortaklarına, inceleme haklarının işaret edildiği, incelenecek belgelerin nereye tevdi edildiği ve nerelerde incelemeye hazır tutulduğu hususlarının ilan edildiği sicil gazetesi (TTK-171). Ancak YMM veya SMMM nin hazırladığı KOBİ Raporu ile küçük ve orta ölçekli şirketlerde, inceleme hakkından vazgeçilmesi halinde, bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığını gösterir belge müdürlüğe verilir.

-          Alacaklılara çağrı ilanı ; Alacaklılarına yedişer gün ara ile üç defa yapılan ilanların yayımlandığı sicil gazetelerinin birer örneği (TTK 174 – 175)

 

Sermayenin; Azaltılması ile artırılmasının eş zamanlı olarak yapılması halinde Başvuru ve belgeler (Ticaret Sicili Yönetmeliği: Madde 81 ve 98)

Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı olarak, azaltılan miktarla aynı tutarda veya daha yüksek bir tutarda artırılmasına karar verilmesi halinde, aşağıdaki belgeler de Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne verilir.

a) Sermaye azaltılması ve artırımının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği

b) Sermayenin azaltılması işlemi ile birlikte eş zamanlı ve aynı miktarda yapılan sermaye artırımında artırılan sermayenin tamamen ödendiğine; daha yüksek sermaye artırımı yapılması halinde ise, aşan kısmın dörtte birinin de ödendiğine dair banka mektubu ve ödeme dekontları.

c) Sermayenin azaltılması ve artırılmasının eş zamanlı olarak yapılmasına ilişkin hükümleri içeren değişik şirket sözleşmesi metni

ç) Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

d) Sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu.

 

  

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı