iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
22 / Nisan / 2012

            

 

 

                 ORTAKLIK HALİNDE FAALİYETTE BULUNAN AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

1. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Hukuki Statüsü

Avukatların ortaklık kurmaları mevzuatımıza 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapan ve 10.05.2001 tarih ve 24398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02. Mayıs.2001 tarih ve 4667 sayılı “Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair” kanun ile girmiş bulunmaktadır. Yapılan değişiklik ile yeniden düzenlenen Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesinin (B) bendi gereğince Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği” 25.11.2001 tarih ve 24594 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesine göre Avukatlar, mesleki çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de yürütebilirler. Birlikte çalışmadan kasıt aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleki çalışmalarını bir büroda yürütmeleri anlamında bulunmaktadır. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği bulunmamaktadır ve yapılan iş ticari sayılmamaktadır. Bu açıdan vergilendirme bakımından şahıs şirketlerinin tabi olduğu hükümlere tabi bulunmaktadır.

Avukatlık ortaklığı aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın avukatlık kanununa göre mesleklerini yürütebilmeleri için oluşturdukları bir tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığı birden fazla ortağın bir sözleşme çerçevesinde toplanmaları ile oluşmaktadır. Bunun için her şeyden önce ortaklığı oluşturan avukatların aynı baroya kayıtlı bulunmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Bu açıdan ayrı barolara kayıtlı avukatların bir ortaklık oluşturmalarına olanak bulunmamaktadır.

Avukatlık ortaklığının kurulabilmesi için ortaklar arasında bir sözleşme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenecek ana sözleşme kurucuların bağlı bulundukları Baro Yönetim Kurulu tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması ile ortaklık tüzel kişilik kazanmaktadır.

Avukatlık Ortaklığı ve Yabancı Ortaklar  ile ilgili tip Ana Sözleşme Yazımızın altında Ek 1 ‘de bulunmaktadır.  (kaynak :  http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=5994&Tip=Menu )

Avukatlık Ortaklığı ile ilgili noktalar aşağıya çıkartılmıştır.

·       Ortaklığın kurulabilmesi için ortaklar arasında bir ana sözleşme imzalanacaktır.

·       Ortakların aynı baroya kayıtlı bulunmaları gerekmektedir.

·       Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz

·       Ortaklığın vergilendirilmesinde şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.

·       Ortaklığın adı 44/B-1 maddeye göre bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına Avukatlık Ortaklığı ibaresi eklenerek belirlenecektir.

·       Ortaklık kurucuların kayıtlı bulunduğu Baro Avukatlık Yönetim Kurulu tararfından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılarak tüzel kişilik kazanır.

·       Ortaklıkta pay oranları ortaklar arasında serbestçe belirlenebilmektedir.

·       Ortakların payı, ancak ortaklara veya avukat olan üçüncü kişilere devredilebilir. Bu açıdan avukat olmayan kişilere pay devrine olanak bulunmamaktadır.

·       Ortakların pay devrinin sözleşme ile yasaklanması veya ortakların pay devrine onay vermemeleri, mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması halinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden diğer ortaklar tarafından payları oranında alınır. Bu işlemlerin üç ay içerisinde sonuçlandırılmaması halinde, yönetmelikteki tasfiye hükümleri uygulanır.

·       Vekaletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık, iş veya davayı takip edecek avukatlara yetki belgesi verir.

·       Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez,

·       Üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz,

·       Tüzel kişilerin paylarını alamaz.

·       Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamazlar,

·       Ortaklar, Ortaklığın bürosu dışında büro edinemezler,

·       Bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler.

·       Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her türlü işlem, eylem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız sorumludur.

·       Ortakların ve ortaklıkta çalışan avukatların mesleki görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına göre sorumlulukları saklıdır.

·       Avukatlık ortaklıkları hakkında da Avukatlık Kanundaki disiplin işlem ve cezaları uygulanır.

·       Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur.

·       Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri tutmak zorundadır.

·       Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, Avukatlık Kanunu’nun “Anlaşmazlıkların Hakem Yoluyla Çözümü” başlıklı 167. maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, Avukatlık Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.

Yabancı Avukatlık Ortaklığı

Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları, bu kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu nev’i avukatlık ortaklıkları için ortakların baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu kuralın uygulanması mütekabiliyet esasına bağlıdır. Yabancı Ortaklıklar için Yabancı Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi Yazımızın altında EK 2’de bulunmaktadır)   http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=5994&Tip=Menu

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinin başvuru başlıklı 7. Maddesinin “e” fıkrasında Yabancı avukatlık ortaklığı için aynı maddede belirtilen belgelerden ayrı olmak üzere yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca aşağıdaki belgelerin istenmesini öngörmektedir. 

1. Bu alt bend 28.12.2011 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliği ile kaldırılmıştır. Kaldırılan metin şu şekildedir: “Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,”

2. Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları yabancı ülke barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,

3. Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda avukatlık ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge. 

Bu düzenleme ile yabancı avukatların ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan avukatların yabancı bir avukatlık ortaklığı içerisinde çalışmalarına olanak verilmiş bulunmaktadır. Bu tip ortaklıkta, ortakların baroya kayıtlı olma şartları bulunmamaktadır. Bu tip Yabancı Avukatlık Ortaklıkları yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilmek için kurulabilmektedirler.

2. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatların Kazançlarının Tespiti

Avukatlık Kanunu’nun 44/B maddesinde Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.  hükmü bulunmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesi hükmüne göre adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır. Bu sebeple Avukatlık Ortaklığında yıllık olarak elde edilen kazançlar şahsi serbest meslek kazancı olarak kabul edilecek ve ortaklığı oluşturan her ortak tarafından ayrı ayrı beyan edilecektir.

3. Avukatlık Ortaklığı Tarafından Verilecek Beyannameler

Avukatlık Ortaklığı diğer şirketler gibi Katma Değer Vergisi yönünden vergi mükellefi, vergi stopajı açısından ise vergi sorumlusu kılınmışlardır. Bu sebeple Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile Muhtasar Beyanname Avukatlık Ortaklığı adına bağlı bulunulan Vergi Dairesine verilecektir. Bu beyannameler ile tahakkuk eden vergiler ise Ortaklık tarafından ödenecektir.

Bunun yanında Avukatlık Ortaklığında çalıştırılan personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bütün  beyanlar ve verilecek beyannameler gene ortaklık adına verilecek ve tahakkuk edecek ödemeler gene ortaklık tarafından ödenecektir.

4. Avukatlık Ortaklığında Tutacakları Defterler

Avukatlık Ortaklığı;

·       İş ve dava defteri,

·       Pay defteri,

·       Karar defteri,

·       Gelir-gider defteri

·       Demirbaş defteri

tutmak zorundadır.

Defterlerin tutulmasından, ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur. Avukatlık Ortaklığınca tutulması zorunlu olan defterler, Türkiye Barolar Birliği tarafından bastırılır ve Barolar aracılığı ile bedeli karşılığında temin edilir. 

5. Ortaklık Halinde Faaliyet Gösteren Avukatlarda Kanuni Temsilci ve Yetkileri

Ortaklığın hangi ortak veya ortaklar tarafından ne şekilde temsil ve ilzam edileceği ortaklık ana sözleşmesinde düzenlenebileceği gibi, Ortaklar Kurulunca alınacak kararlarla da belirlenebilir. Sözleşme veya Ortaklar Kurulunca alınmış kararlarla yönetim ve temsil ile ilgili olarak bir veya birden ziyade ortağın yetkili kılınmamış olması halinde ortaklığın yönetim ve temsilinde tüm ortaklar yetkilidir.

Yönetim ve temsilde yapılan değişikliğe ilişkin kararın bir nüshası Baroya bildirilir ve ortaklığın sicil dosyasında saklanır.

Yönetim ve temsile yetkili kişilerin imza sirküleri ile yetkiye ilişkin belgeleri, Baro başkanlığınca onaylanır.

Ortaklar Kurulunca bir ya da birden fazla ortak, yönetici ortak olarak seçilebilir.

Yönetici ortakların seçilmeleri, görev süreleri, değiştirilme esasları, yetkileri, toplanma zamanları, toplantıya çağırılma şekli ve kararlar için gerekli çoğunluk nispetleri ana sözleşmede düzenlenir.

Yönetici ortaklar, Kanun, yönetmelikler, ana sözleşme ve ortaklar kurulunun kararlarına göre ortaklığın faaliyetlerini yönetir, ortaklığı temsil ve ilzam eder, ortaklar kurulunun verdiği görevleri yerine getirir.

Ana sözleşme ve ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortaklara ortaklık kar payı yanında ücret verilmesine de karar verilebilir.

Ortaklar kurulu kararı ile yönetici ortakların görevine her zaman son verilebilir, başka ortak görevlendirilebilir.

Yönetici ortakların yetkileri, diğer ortaklar ile çalışan avukatların mesleki bağımsızlıklarını ihlal eder nitelikte kullanılamaz.

 

EK. 1

 

 

 

I

AVUKATLIK ORTAKLIĞI

TİP ANA SÖZLEŞMESİ*

 

..................... Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi

 

Madde 1. Kuruluş

Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, açık ikamet adresleri, kayıtlı oldukları baro, baro ve birlik sicil numaraları yazılı avukatlar arasında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesine göre mesleki faaliyette bulunmak üzere bir avukatlık ortaklığı kurulmuştur.

Ortakların:

a. Adı Soyadı :...................................................

Uyruğu :..............................................................

İkametgahı :.......................................................

Kayıtlı Olduğu Baro :......................................

Baro No :.............................................................

Birlik Sicil No :..................................................

b. ...........................................................................

c. ...........................................................................

 

Madde 2. Ortaklığın Unvanı ve Adresi

Ortaklığın unvanı ............................................. Avukatlık Ortaklığı’dır.

Ortaklığın adresi .............................................’dir. Ortaklığa adını veren ortağın ortaklıktan ayrılması veya ölümü halinde ortaklığın adı, Ortaklar Kurulu’nca aksine karar veril­medikçe değişmez.

 

Madde 3. Ortaklığın Süresi

Ortaklığın faaliyet süresi, ortaklığın Baro Avukatlık Ortaklığı Sicili’ne tescil tarihinden başlamak üzere ........... yıldır/süresizdir.

 

Madde 4. Ortaklık Payları

Ortaklardan ..................’nin %........, ..................’nın %........, ..................’nın %........ dir. Her ortağın Ortaklar Kurulu’nda payı oranında oy hakkı vardır.[1]

 

Madde 5. Ortaklar Kurulu

Ortaklar Kurulu ortaklıkta pay sahibi tüm ortakların katılımıyla oluşur ve ortaklığı temsil eden en yetkili organdır.

Ortaklar Kurulu her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde yö­netici ortağın yazılı olarak belirleyip bildireceği gündemi, ortaklığın işleri, mali durumu ve sair gerekli görülen konulan görüşmek üzere olağan olarak toplanır.

Ortaklar Kurulu toplantısında bir ortak diğer bir ortağa kendisini temsil için yetki verebilir. Bir kişide birden fazla ortağın temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar dışında başka bir kişi temsilci olarak görevlendirilemez.

Ortaklar Kurulu ........ ortağın katılımıyla toplanır ve katılanların ..... oyu ile karar alır.

Ortaklar Kurulu kararları ortaklık karar defterine ya­zılır ve katılan ortaklarca imzalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar.

 

Madde 6. Ortaklar Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

a. Ortaklığın yönetim ve temsili ile ilzamında yetkili olan ortağı belirlemek.

b. Yönetim temsil ve ilzama ilişkin yetki sınırlarını belirlemek,

c. Ortaklar dışında ortaklıkta çalıştırılacak avukatların işe alınması ve çalışanların özlük haklarına ilişkin genel kuralları belirlemek,

d. Ortaklar arasında ortaklığın faaliyetlerine ve iş bölümüne ilişkin genel kuralları belirlemek,

e. Ortakların aylık olarak gelirden alacakları avanslar ve yıllık karın paylaşımı, ortaklığın gelişimi için ayrılacak miktarı belirlemek,

f. Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni ortağın kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,

g. Ortaklıktan çıkmak isteyen vefat eden, ortaklıktan çıkarılan veya payı haciz edilen ortağın payını ortaklık olarak satın almak konusunda karar vermek,

h. Ortaklık faaliyetleri için önemli olan ve/veya Ortaklar Kurulu’nun belirlediği değeri aşan yatırımlar konusunda karar vermek,

t. Ortaklık Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişiklikler konusunda karar vermek,

i. Ortaklığın feshine karar vermek,

j. Ortaklığın feshi veya infisahı söz konusu olduğunda tasfiye memuru tayin etmek,

k. Ortaklığa ait taşınır/taşınmaz malların alım ve satımına karar vermek.

l. ..........................................................................................

m. ........................................................................................

 

Madde 7.  Ortaklığın Yönetimi, Temsili,

                  Yönetici Ortak / Ortakların Yetkileri

Ortaklığın hangi ortak/ortaklar tarafından ne şekilde temsil ve ilzam edileceği, Ortaklar Kurulu’nca alınacak kararlarla belirlenir

Yönetim ve temsile ilişkin Ortaklar Kurulu kararları ve değişiklikler ortaklıkça baroya bildirilir. Bu çeşit kararlar ortaklığın sicil dosyasında saklanır. Ortaklığın temsil ve ilzamına ilişkin ortaklık kararları, gerekli bilgilerin baroya bildiriminden ve sicile tescilinden önce 3. şahıslara karşı hükümsüzdür.

Ortaklığın tescilini takiben Ortaklar Kurulu’nca ortakların ...../....’ünün katılımı ile yönetici ortak/ortaklar seçilir.

Yönetici ortağın görev süresi (.......) yıl olup tekrar seçilmesi mümkündür. Ortaklar Kurulu süre sona ermeden 2/3 oranındaki ortakların oyu ile yönetici ortağı değiştirebilir.

Ortaklar Kurulu’nca aksine karar verilmedikçe yönetici ortak/ortaklar; ortaklığın mesleki faaliyetinin düzenlenmesi, mesleki işlerin ortaklar ve çalışan avukatlar arasında dağıtımı, ortaklığın ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek, ortaklık defterlerinin usul ve yasaya uygun olarak tutulmasını sağlamak, ortaklardan birinin talebi halinde gündemi belirleyip yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla en geç on gün içinde Ortaklar Kurulu’nu toplamak, ortaklığı temsil ve ilzam edecek iş ve işlemlerde ortaklık adına belgeleri imzalamak ve ortaklığı temsil etmekle yetkilidir.

Yönetici ortak/ortaklar; kanun, yönetmelikler, ana söz­leşme ve Ortaklar Kurulu’nun kararlarına göre, ortaklığın faaliyetlerini yönetir, Ortaklar Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirir.

Ortaklar Kurulu kararı ile yönetici ortağa ortaklık payı dışında ücret verilmesine karar verilebilir.

Madde 8.  İş ve Davalarla İlgili İşbölümü

Ortaklar arasında işlerin takibi ve iş bölümünün ne şekilde yapılacağı; ortaklığın Baro Ortaklık Sicili’ne tescilini takiben Ortaklar Kurulu’nca alınacak kararlara göre belirlenir. İş ve davalarla ilgili işbölümü esaslarını belirleyen Ortaklar Kurulu kararının bir örneği, ortaklığın sicil dosyasında saklanmak üzere Baro Başkanlığı’na verilir.

İşbölümü gereği ortaklara ve ortaklıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler iş ve dava defterine kayıt edilir.

Madde 9. Ortaklık Giderinin Paylaşılması

Ortaklar öncelikle payları oranında ortaklığın giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

Madde 10. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve

                    Uyuşmazlıkların Çözümü

Ortaklar; ortaklığın faaliyetlerine ilişkin çalışmalarında Avukatlık Kanunu ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkarılmış yönetmelikler ile meslek kurallarına uygun davranmak zorundadır.

Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez ve bakımsız olarak dava ve iş takip edemezler. Aksine davranışlar ortaklıktan çıkarılma sebebi olup bu çeşit davranışta bulunan ortak hakkında ortaklığın tazminat hakkı saklıdır.

Ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar kendi aralarında çözüme ulaştırılamadığı taktirde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanun ile değişik 167. maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, sırasıyla; sözleşme, yönetmelik, Avukatlık Kanunu ve genel hükümlere göre çözümlenir.

Madde 11. Pay Devri

Ortaklık payı yalnızca ortaklara veya üçüncü kişi avukatlara payın gerçek değeri üzerinden devir edilebilir.

Ortaklar Kurulu pay devrine onay verip vermemekte serbesttir.

Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik ya da sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması hallerinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da üçüncü kişi avukatlara devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanunu’nun 44/B-b maddesine göre işlem yapılır.

Madde 12. Denetim

Yönetim yetkisi olmasa bile her ortağın ortaklık gidişi hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, iş ve dava evraklarını incelemeye hakkı vardır.

Ortaklar Kurulu bir ya da birden çok kişiden oluşacak bir denetleme kurulu görevlendirebilir. Denetleme kurulu/denetçi; ortaklığın defterlerinin yasa ve yönetmeliğe uygun tutulup tutulmadığını, gelir ve gider belgelerinin defterlere usulüne göre işlenip arşivlenip arşivlenmediğini denetler, denetleme sonuçlarını Ortaklar Kurulu’na bir rapor halinde sunar.

Madde 13. Ortaklıktan Çıkma

Bir ortak; payını ortaklığa, ortaklardan herhangi birine veya ortak olabilme şartlarını taşıyan bir başka kişiye devir ederek ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, devir alacak olanı yazılı olarak ortaklığa ve tüm ortaklara bildirir. En son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık kararını bildirmezse devire onay verilmiş sayılır. Ortaklar Kurulu tarafından kabul edilmesine veya iki aylık sürenin dolmasına kadar ortaklıktan çıkmak isteyen ortağın sorumluluğu devam eder.

Ortakların, pay devrine bedel nedeniyle onay vermemeleri halinde Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 14. Ortaklıktan Çıkarılma

Bir ortağın şahsına ilişkin sebeplerden dolayı, Ortaklar Kurulu üye tam sayısının 3/4’ünün ortaklıktan çıkarılma yönünde karar vermeleri ile ortaklıktan çıkarılabilir. Çıkarılan ortağın payı gerçek değeri üzerinden diğer ortaklarca eşit oranda alınabilir.

Madde 15. Ortaklığın Sona Ermesi

Ortakların tamamının ölmesi, tamamının hukuki ehliyetlerini yitirmeleri, tamamının avukatlık yapma yasal koşullarını yitirmeleri, Ortaklar Kurulu’nun ortaklığın feshine karar vermiş olması, baro ve yetkili merciiler tarafından ortaklığın infisahına karar verilmiş olması hallerinde ortaklık sona erer.

Madde 16. Fesih ve İnfisah

Ortaklar istedikleri zaman oybirliği ile karar vererek ortaklığı fesih edebilirler. Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre ortaklık tasfiye olunur.

Ortaklık aşağıdaki sebeplerden biri ile münfesih olur:

1. Ortaklıkta bir ortak kalacak şekilde diğer ortakların ortaklıktan çıkması, bir ortak dışındaki ortakların ölümü halinde mirasçılarının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul ermemesi, ortaklıktaki bir avukat kalacak şekilde diğer ortakların emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmeleri, meslekten çıkmaları veya çıkarılmaları, ortaklıktaki paylarına haciz konulması,

2. Ortaklık süresinin sona ermiş olması,

3. Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesinin B-a/1 fıkrasına uygun olarak baro yönetim kurulunca feshine karar verilmesi.

4. Avukatlık ortaklığının diğer bir avukatlık ortaklığı ile birleşmesi.

Madde 17. Tasfiye

Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç olmak üzere infisah eden ortaklık tasfiye haline girer. Tasfiye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile sınırlı kalmak kaydı ile korur, mesleki faaliyetine devam edemez, ancak, aldığı işleri tamamlar, tasfiye haline giren ortaklığın ortaklan bağımsız olarak faaliyette bulunabilirler.

Tasfiye haline giren ortaklığın durumu baro avukatlık ortaklığı siciline işlenir. Tasfiye hali devam ettiği sürece ortaklığın adı önünde “Tasfiye halinde” ifadesi kullanılır.

Madde 18. Tasfiye Memuru

Tasfiye memuru Ortaklar Kurulu’nun 2/3’ünün katılımı sonucu alınacak karar ile belirlenir.

Atanan tasfiye memuru Ortaklar Kurulu tarafından her zaman azledilebilirler. Pay sahiplerinin birinin talebi ile baro yönetim kurulu da haklı sebeplerin varlığı halinde tasfiye memurunu azledebilir ve yerine yenilerini atayabilir.

Tasfiye memuru görevine başlayınca, öncelikle ortaklığın durumunu tespit eder ve baro yönetim kuruluna bildirir. Baro yönetim kurulu, tasfiye memurunun durum tespit raporunu göz önüne alınarak, tasfiye çalışmaları nedeniyle tasfiye memuru için bir ücret taktir eder. Tasfiye memuruna ödenecek ücreti tasfiye halindeki ortaklar paylan oranında baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar.

Madde 19. Menkul ve Gayri Menkullerin   Ortaklar Arasında Taksimi

Avukatlık ortaklığının pasiflerinin kapatılması koşuluyla ve Ortaklar Kurulu’nun oybirliği ile alacağı kararla, ortaklığa ait menkul ve gayrimenkullerin ortaklar arasında aynen taksimine karar verilebilir. Tasfiye haline geçen ortaklık hakkında açılan dava ve takiplere ilişkin dava değerleri, tahmini giderleri ile birlikte dava sonuna kadar bağlı olduğu baronun açtıracağı bir hesapta depo ettirilir.

Madde 20. Tasfiye Sonucu Mevcut

Tasfiye sonunda ortaklığın borçları ödendikten sonra ortaklığa ait mevcut; pay sahipleri arasında, payları oranında dağıtılır.

Madde 21. Sicilden Terkin

Tasfiye sonunda tasfiye memurunun talebi ile ortaklığın baro avukat ortaklığı sicilinden terkini yapılır.

Madde 22.

Ortaklık Ana Sözleşmesi’ndeki değişiklikler baro tarafından tescil edildikten sonra hüküm ifade eder. Avukatlık ortaklığı sicili alenidir

Madde 23.

Ortaklığın sona ermesi, tasfiye, fesih veya infisah du­rumunda; ortaklık tarafından takip edilen dava ve işler hakkında, Avukatlık Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca işlem yapılır.

Madde 24.

Bu Sözleşme’de düzenlenmemiş olan hususlar; Avukatlık Kanunu ve yönetmeliklerinde hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre çözümlenir.

Bu Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi aşağıda adı soyadı yazılı ortaklar tarafından kabul edilerek   ..../..../....... tarihinde imzalanmıştır.

 

Ortak                                    Ortak                        Ortak

……….                                 ………..                     ……….

 

 

Ek: 2 

II

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TİP ANA SÖZLEŞMESİ[2]

(Yabancı Ortaklıklar İçin)

 

......................Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık

Ortaklığı Ana Sözleşmesi

 

Madde 1. Kuruluş

Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, açık ikamet adresleri kayıtlı oldukları baro, baro ve birlik sicil numaraları yazılı avukatlar arasında 1136 sayılı Kanunu’nun 44/B maddesine göre yabancı hukuk ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti vermeye münhasır faaliyette bulunmak üzere bir avukatlık ortaklığı kurulmuştur.

Ortakların:

a. Adı Soyadı :................................................

Uyruğu :...........................................................

İkametgahı :....................................................

Kayıtlı Olduğu Baro :...................................

Baro No :..........................................................

Birlik Sicil No :...............................................

b.  .......................................................................

c. ........................................................................

 

Madde 2. Ortaklığın Unvanı ve Adresi

Ortaklığın unvanı ............................ Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı’dır.

Ortaklığın adresi ..............................................’dir. Ortaklığa adını veren ortağın ortaklıktan ayrılması veya ölümü halinde ortaklığın adı, Ortaklar Kurulu’nca aksine karar veril­medikçe, değişmez.

Madde 3. Ortaklığın Süresi

Ortaklığın faaliyet süresi, ortaklığın baro avukatlık ortaklığı siciline tescil tarihinden başlamak üzere ........... yıldır/süresizdir.

Madde 4. Ortaklık Payları

Ortaklardan ................’nin %............, ...........’nın %........,  ..............’nın %.......’dir. Her ortağın Ortaklar Kurulu’nda payı oranında oy hakkı vardır.

Madde 5. Ortaklar Kurulu

Ortaklar Kurulu ortaklıkta pay sahibi tüm ortakların katılımıyla oluşur ve ortaklığı temsil eden en yetkili organdır.

Ortaklar Kurulu her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde yönetici ortağın yazılı olarak belirleyip bildireceği gündemi, ortaklığın işleri, mali durumu ve sair gerekli görülen konuları görüşmek üzere olağan olarak toplanır.

Ortaklar Kurulu toplantısında bir ortak diğer bir ortağa kendisini temsil için yetki verebilir. Bir kişide birden fazla ortağın temsil yetkisi bulunamaz. Ortaklar dışında başka bir kişi temsilci olarak görevlendirilemez.

Ortaklar Kurulu ........ ortağın katılımıyla toplanır ve katılanların ..... oyu ile karar alır.

Ortaklar Kurulu kararları ortaklık karar defterine yazılır ve katılan ortaklarca imzalanır. Kararlara muhalif olan ortaklar muhalefet gerekçelerini yazarak kararları imzalarlar.

Madde 6. Ortaklar Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

a. Ortaklığın yönetim ve temsili ile ilzamında yetkili olan ortağı belirlemek,

b. Yönetim, temsil ve ilzama ilişkin yetki sınırlarını belirlemek,

c. Ortaklar dışında ortaklıkta çalıştırılacak avukatların işe alınması ve çalışanların özlük haklarına ilişkin genel kuralları belirlemek,

d. Ortaklar arasında ortaklığın faaliyetlerine ve iş bölümüne ilişkin genel kuralları belirlemek,

e. Ortakların aylık olarak gelirden alacakları avanslar ve yıllık karın paylaşımı, ortaklığın gelişimi için ayrılacak miktarı belirlemek,

f . Ortaklık payının, devir ve intikalinde yeni ortağın kabulü veya kabul edilmemesi konusunda karar vermek,

g. Ortaklıktan çıkmak isteyen vefat eden, ortaklıktan çıkarılan veya payı haciz edilen ortağın payını ortaklık olarak satın almak konusunda karar vermek,

h. Ortaklık faaliyetleri için önemli olan ve/veya Ortaklar Kurulu’nun belirlediği değeri aşan yatırımlar konusunda karar vermek,

ı. Ortaklık Ana Sözleşmesi’nde yapılacak değişiklikler konusunda karar vermek,

i. Ortaklığın feshine karar vermek,

j. Ortaklığın feshi veya infisahı söz konusu olduğunda tasfiye memuru tayin etmek,

k. Ortaklığa ait taşınır/taşınmaz malların alım ve satımına karar vermek.

l. ...........................................................................................

m. ........................................................................................

 

Madde 7.  Ortaklığın Yönetimi, Temsili, Yönetici Ortak/Ortakların Yetkileri

Ortaklığın hangi ortak/ortaklar tarafından ne şekilde temsil ve ilzam edileceği, Ortaklar Kurulu’nca alınacak kararlarla belirlenir

Yönetim ve temsile ilişkin Ortaklar Kurulu kararları ve değişiklikler ortaklıkça baroya bildirilir. Bu çeşit kararlar ortaklığın sicil dosyasında saklanır. Ortaklığın temsil ve ilzamına ilişkin ortaklık kararları, gerekli bilgilerin baroya bildiriminden ve sicile tescilinden önce üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür.

Ortaklığın tescilini takiben Ortaklar Kurulu’nca ortakların ...../....’ünün katılımı ile yönetici ortak/ortaklar seçilir.

Yönetici ortağın görev süresi (.......) yıl olup tekrar seçilmesi mümkündür. Ortaklar Kurulu süre sona ermeden 2/3 oranındaki ortakların oyu ile yönetici ortağı değiştirebilir.

Ortaklar Kurulu’nca aksine karar verilmedikçe yönetici ortak/ortaklar; ortaklığın mesleki faaliyetinin düzenlenmesi mesleki işlerin ortaklar ve çalışan avukatlar arasında dağıtımı, ortaklığın ihtiyacı olan malzemeleri temin etmek, ortaklık defterlerinin usul ve yasaya uygun olarak tutulmasını sağlamak, ortaklardan birinin talebi halinde gündemi belirleyip yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla en geç 10 gün içinde Ortaklar Kurulu’nu toplamak, ortaklığı temsil ve ilzam edecek iş ve işlemlerde ortaklık adına belgeleri imzalamak ve ortaklığı temsil etmekle yetkilidir.

Yönetici ortak/ortaklar; Kanun, Yönetmelikler, Ana Sözleşme ve Ortaklar Kurulu’nun kararlarına göre, ortaklığın faaliyetlerini yönetir, Ortaklar Kurulu’nun verdiği görevleri yerine getirir.

Ortaklar Kurulu kararı ile yönetici ortağa ortaklık payı dışında ücret verilmesine karar verilebilir.

Madde 8. İşbölümü

Ortaklar arasında işlerin takibi ve işbölümünün ne şekilde yapılacağı; ortaklığın baro ortaklık siciline tescilini takiben, Ortaklar Kurulu’nca alınacak kararlara göre belirlenir. İşbölümü esaslarını belirleyen Ortaklar Kurulu kararının bir örneği, ortaklığın sicil dosyasında saklanmak üzere baro başkanlığına verilir.

İşbölümü gereği ortaklara ve ortaklıkta çalışan avukatlara tevdi edilen işler iş defterine kayıt edilir.

Madde 9. Ortaklık Giderinin Paylaşılması

Ortaklar öncelikle payları oranında ortaklığın giderlerini karşılamakla yükümlüdür.

Madde 10. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve  Uyuşmazlıkların Çözümü

Ortaklar; ortaklığın faaliyetlerine ilişkin çalışmalarında Avukatlık Kanunu ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkarılmış yönetmelikler ile meslek kurallarına uygun davranmak zorundadır.

Ortaklar; birden fazla danışmanlık hizmetleri avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın bürosu dışında büro edinemez, dava ve iş takip edemezler.

Ortakların kendi aralarında ve ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, kendi aralarında çözüme ulaştırılamadığı taktirde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanun ile değişik 167. maddesinde tanımlanan hakem kurulu tarafından, sırasıyla; sözleşme, yönetmelik, Avukatlık Kanunu ve genel hükümlere göre çözümlenir.

Madde 11. Pay Devri

Ortaklık payı yalnızca ortaklara veya üçüncü kişi avukatlara payın gerçek değeri üzerinden devir edilebilir.

Ortaklar Kurulu pay devrine onay verip vermemekte serbesttir.

Mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın emeklilik ya da sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması hallerinde ortaklık payı gerçek değeri üzerinden ortaklara ya da üçüncü kişi avukatlara devredilebilir. Bedelde anlaşmazlık halinde Avukatlık Kanunu’nun 44/B-b maddesine göre işlem yapılır.

Madde 12. Denetim

Yönetim yetkisi olmasa bile her ortağın ortaklık gidişi hakkında bilgi almaya ve ortaklığın defterlerini, evraklarını incelemeye hakkı vardır.

Ortaklar Kurulu bir ya da birden çok kişiden oluşacak bir denetleme kurulu görevlendirebilir. Denetleme kurulu/ denetçi; ortaklığın defterlerinin yasa ve yönetmeliğe uygun tutulup tutulmadığını, gelir ve gider belgelerinin defterlere usulüne göre işlenip işlenmediğini, arşivlenip arşivlenmediğini denetler, denetleme sonuçlarını Ortaklar Kurulu’na bir rapor halinde sunar.

Madde 13. Ortaklıktan Çıkma

Bir ortak; payını ortaklığa, ortaklardan herhangi birine veya ortak olabilme şartlarını taşıyan bir başka kişiye devir ederek ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen ortak çıkma iradesini, payının değerini, devir alacak olanı yazılı olarak ortaklığa ve tüm ortaklara bildirir. En son ortağa bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde ortaklık kararım bildirmezse devire onay verilmiş sayılır. Ortaklar Kurulu tarafından kabul edilmesine veya iki aylık sürenin dolmasına kadar ortaklıktan çıkmak isteyen ortağın sorumluluğu devam eder.

Ortakların, pay devrine bedel nedeniyle onay vermemeleri halinde Avukatlık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Madde 14. Ortaklıktan Çıkarılma

Bir ortağın şahsına ilişkin sebeplerden dolayı, Ortaklar Kurulu üye tam sayısının 3/4’ünün ortaklıktan çıkarılma yönünde karar vermeleri ile ortaklıktan çıkarılabilir. Çıkarılan ortağın payı gerçek değeri üzerinden diğer ortaklarca eşit oranda alınabilir.

Madde 15. Ortaklığın Sona Ermesi

Ortakların tamamının ölmesi, hukuki ehliyetlerini veya yasal koşullarını yitirmeleri, Ortaklar Kurulu’nun ortaklığın feshine karar vermiş olması, baro ve yetkili merciiler tarafından ortaklığın infisahına karar verilmiş olması hallerinde ortaklık sona erer.

Madde 16. Fesih ve İnfisah

Ortaklar istedikleri zaman oybirliği ile karar vererek ortaklığı fesih edebilirler. Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre ortaklık tasfiye olunur.

Ortaklık aşağıdaki sebeplerden biri ile münfesih olur:

1. Ortaklıkta bir ortak kalacak şekilde diğer ortakların ortaklıktan çıkması, bir ortak dışındaki ortakların ölümü halinde mirasçılarının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortaklıktaki bir avukat kalacak şekilde diğer ortakların emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmeleri, meslekten çıkmaları veya çıkarılmaları, ortaklıktaki paylarına haciz konulması,

2. Ortaklık süresinin sona ermiş olması,

3. Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesinin B-a/1 fıkrasına uygun olarak baro yönetim kurulunca feshine karar verilmesi,

4. Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık ortaklığının diğer bir Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı ile birleşmesi.

Madde 17. Tasfiye

Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç ol­mak üzere infisah eden ortaklık tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile sınırlı kalmak kaydı ile korur, faaliyetine devam edemez, ancak; aldığı işleri tamamlar.

Tasfiye haline giren ortaklığın durumu baro avukatlık ortaklığı siciline işlenir. Tasfiye hali devam ettiği sürece ortaklığın adı önünde “Tasfiye halinde” ifadesi kullanılır.

Madde 18. Tasfiye Memuru

Tasfiye memuru Ortaklar Kurulu’nun 2/3’ünün katılımı sonucu alınacak karar ile belirlenir.

Atanan tasfiye memuru Ortaklar Kurulu tarafından her zaman azledilebilirler. Pay sahiplerinin birinin talebi ile baro yönetim kurulu da haklı sebeplerin varlığı halinde tasfiye memurunu azledebilir ve yerine yenilerini atayabilir.

Tasfiye memuru görevine başlayınca, öncelikle ortaklığın durumunu tespit eder ve baro yönetim kuruluna bildirir. Baro yönetim kurulu, tasfiye memurunun durum tespit raporunu göz önüne alınarak, tasfiye çalışmaları nedeniyle tasfiye memuru için bir ücret taktir eder. Tasfiye memuruna ödenecek ücreti tasfiye halindeki ortaklar paylan oranında baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar.

Madde 19. Menkul ve Gayri Menkullerin  Ortaklar Arasında Taksimi

Ortaklık pasiflerinin kapatılması koşuluyla ve Ortaklar Kurulu’nun oybirliği ile alacağı bir kararla; ortaklığa ait menkul ve gayrimenkullerin ortaklar arasında aynen taksimine karar verilebilir. Tasfiye haline geçen ortaklık hakkında açılan dava ve takiplere ilişkin dava değerleri, tahmini giderleri ile birlikte, dava sonuna kadar bağlı olduğu baronun açtıracağı bir hesapta depo ettirilir.

Madde 20. Tasfiye Sonucu Mevcut

Tasfiye sonunda ortaklığın borçları ödendikten sonra ortaklığa ait mevcut; pay sahipleri arasında, payları oranında dağıtılır.

Madde 21. Sicilden Terkin

Tasfiye sonunda tasfiye memurunun talebi ile ortaklığın baro avukat ortaklığı sicilinden terkini yapılır.

Madde 22.

Ortaklık Ana Sözleşmesi’ndeki değişiklikler baro tarafından tescil edildikten sonra hüküm ifade eder. Avukatlık ortaklığı sicili alenidir

Madde 23.

Bu Sözleşme’de düzenlenmemiş olan hususlar; Avukatlık Kanunu ve yönetmeliklerinde hüküm bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre çözümlenir.

Bu Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi aşağıda adı soyadı yazılı ortaklar tarafından kabul edilerek ...../....../........... tarihinde imzalanmıştır.

 

 Ortak                                  Ortak                             Ortak

………..                             ………..                          ………..[1]     Oranlar rakam ve yazıyla belirtilecektir.

 

[2]     TBB Başkanlığı’nın 24/12/2001 gün ve 2001/46 sayılı genelgesi ile duyurulmuştur.

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı