iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
TÜRK TİCARET KANUNUNDA SUÇLAR VE CEZALAR
Yazar: Rüknettin KUMKALE - YMM
17 / Nisan / 2012

 

                                       Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Getirilen Suçlar ve Cezalar

 

 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bazı suç ve cezalar ön görülmüştür. Bu suç ve cezalar, suçun unsurlarını belirlemede ilgili maddelere atıflar suretiyle, Kanunun 562. Maddesinde belirtilmektedir. Bunun yanında bu suçların soruşturma ve kovuşturmasının re’sen yapılacağı ise 563. Maddede düzenlenmiştir.

  

Kanunun 563. maddesinde, 562. maddede sayılan suçların soruşturma ve kovuşturmasının re’sen yapılacağı hükme bağlanmakla, bu suçların takibinin şikâyete bağlı olmadığı belirtilmektedir.

 

Öte yandan 562/13 maddede bulunan  Birinci ilâ onbirinci fıkra kapsamındaki fiiller daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, birinci ilâ onbirinci fıkra hükümlerine göre cezalandırılırlar. Hükümlere göre maddede sayılan bu fillerin başka kanunlarda daha ağır cezaya bağlandığı hallerde, diğer kanunlardaki ağır ceza uygulanacak, TTK’da hükme bağlanan ceza uygulanmayacaktır (md. 562/13).

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 562. maddesinde suç kabul ettiği filer ve bu filler için öngörülen cezalar aşağıda belirtilmektedir.

 

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 562. Maddesi İle Suç Olarak Kabul Edilen Fiiller Ve Öngörülen Cezalar

Suç Olarak Kabul Edilen Fiiller

Öngörülen

Ceza

 

Defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmemek (md.64/1)

 

200 güne kadar adli para cezası

Ticari işletmeyle ilgili gönderilen her türlü belgenin kopyasını saklamamak (md. 64/2)

200 güne kadar adli para cezası

Defterlerin açılış ve kapanışlarını notere onaylattırmamak (md. 64/3)

200 güne kadar adli para cezası

Defterlerin usulüne uygun tutmamak (md. 65)

200 güne kadar adli para cezası

Hileli envanter çıkartmak (md. 66)

200 güne kadar adli para cezası

Defter ve belgelerin basılı ortamda ibraz edilememesi (md. 86)

200 güne kadar adli para cezası

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunca belirlenmiş Muhasebe Standartlarına uymamak (md. 88) 

100 günden 300 güne kadar adli para cezası

Bağlı Şirket Yönetim Kurulunun, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde bağlı şirketler hakkında gerekli raporu düzenlememesi (md. 199/1 ve 4)

2 yıla kadar hapis ve adli para cezası

Bu Kanuna göre tutulan veya muhafaza edilen defter, kayıt ve belgeleri yetkililere ibraz etmeme, denetim elemanlarının görevlerini yapmalarına engel olma

Üç aydan iki yıla kadar hapis

Şirket Kurucularının gerçeğe aykırı beyanname tanzimleri (md. 349)                                                                            

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Şirket Kuruluşunda kuruluş denetçisinin gerçeğe aykırı rapor tanzimi (md. 351)

300 günden az olmamak üzere para cezası

Pay sahiplerinin mutad ticari gerekler dışında şirkete borçlanması (md. 358)

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Yönetim Kurulu üyelerinin kendisinin veya yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ile en az %20’sine iştirak ettikleri şirketlerin şirkete borçlanması (md. 395)     

300 günden az olmamak üzere adli para cezası

Anonim Şirketin ve topluluğun finansal tablolarını düzenlemekle yükümlü ana şirketin yönetim kurulunun tabloları, raporları, genel kurul kararını ilan ettirmemesi (Md.524)                                                           

200 günden az olmamak üzere adli para cezası

Görevleri dolayısıyla defter ve belgeleri inceleyenlerin öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklamaları (md. 527)

1 yıla kadar hapis 300 güne kadar adli para cezası

Şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, azaltılma, birleşme, bölünme, tür değiştirme veya menkul kıymet ihracıyla ile belge, beyan ve taahhütnamelerinin Kanuna veya gerçeğe aykırı olması (md. 549)

1 yıldan 3 yıla kadar hapis

Taahhüt olunmamış veya ödenmemiş sermayeyi taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek veya sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin olmadığını bilerek taahhüde muvafakat etmek (md. 550)

3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası

Ayni sermaye veya devralınacak işletme veya ayınlara emsaline nazaran yüksek fiyat takdir etmek veya bunların durumlarını farklı göstermek

(md.551)                                                                                               

3 aydan 2 yıla kadar hapis

Şirket kurmak veya sermaye artırımı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izinsiz olarak halkdan para toplamak (md. 552)

6 aya kadar hapis

Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde Anonim, Limitet ve Paylı Komandit Şirketlerde Kanunun 1502. maddesi uyarınca web sayfasını oluşturmamak veya mevcut web sayfasının bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülememek

6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adli para cezası

Web sayfasına konulması gereken bilgileri koymamak

  3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli para cezası

 

 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunun 562. Maddesinde yer almayan diğer suçların ve öngörülen cezaların listesi ise aşağıda bir tablo olarak sunulmuştur.

 

 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 562. Maddesi Dışında Suç Olarak Kabul Edilen Fiiller ve Öngörülen Cezalar

MADDE

SUÇ KABUL EDİLEN FİİL

ÖNGÖRÜLEN CEZA

38/1

Tescil ve kayıtiçin bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunma

Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

51

Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez.  Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın dahi devrini tazammun eder.(md.38 ila 46 ve 48)

Üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası

62/1a

55’inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,

İki yıla kadar hapis veya adli para cezası

62/1b

Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,

İki yıla kadar hapis veya adli para cezası

62/1c

Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,

İki yıla kadar hapis veya adli para cezası

62/1d

Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,

İki yıla kadar hapis veya adli para cezası

 

 

 

Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı