iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

MALİ VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ ORTAKLIĞI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
30
Nisan
2015

MALİ VE HUKUKİ YÖNLERİYLE İŞ ORTAKLIĞI

 

İş ortaklıkları, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Mükellefler başlıklı 2. Maddesinin 7. Fıkrasında, “Yukarıdaki fıkralarda yazılı kurumların (Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler) kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklıklarıdır. Bunların tüzel kişiliklerinin olmaması mükellefiyetlerini etkilemez.” İfadeleri ile belirtilmektedir. 

İŞ SAHİPLERİ ÖZ SERMAYELERİNİ OLUŞTURMAK İSTİYOR

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
21
Nisan
2015

İŞ SAHİPLERİ ÖZ SERMAYELERİNİ OLUŞTURMAK İSTİYOR

1.       Öz Sermaye Nedir

Öz kaynaklar, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinde, "İşletme sahip ve ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları ve geçmiş yıllar zararları ve dönemin net kâr veya zararını kapsar." şeklinde tanımlanmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINA GÖRE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
15
Nisan
2015

                ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINA GÖRE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

Anayasa Mahkemesi’nin 03.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19.03.2015 tarih ve E: 2014/144, K: 2015/29 sayılı kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Kanuni temsilcilerin sorumluluğu” başlıklı Mükerrer 35. Maddesine 5766 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile getirilen 5 ve 6. fıkralarını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir. 

NAKİT SERMAYE ÖDEMELERİNDE FAİZ İNDİRİMİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE (YMM) alomaliye.com
10
Nisan
2015

NAKİT SERMAYE ÖDEMELERİNDE FAİZ İNDİRİMİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun  “Diğer İndirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci fıkrasına 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 8. maddesi (ı) bendi eklenmiştir. Bu bent ile Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin sermaye ödemelerine faiz indirimi getirilmiştir.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI VE VERGİSEL AVANTAJ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
03
Mart
2015

      

     ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI VE VERGİSEL AVANTAJ

Türk Ticaret Kanunu’nun 484. maddesine göre pay senetleri hamiline veya nama olurlar. Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkartılamaz.

          Türk Ticaret Kanunu’nun pay senedi bastırılması başlıklı 486 maddesinin 2. fıkrasına göre........ 

SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE -Y.M.M.(alomaliye.com)
19
Şubat
2015

                               SERMAYE TAAHHÜDÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi/getirilmemesi  ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun muhtelif maddelerinde yer almaktadır.

Burada konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu maddeleri ve madde gerekçeleri yazılarak söz edilecektir.

 

SAT VE GERİ KİRALA YÖNTEMİNİN HUKUKİ VE MALİ YÖNLERİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
10
Şubat
2015

SAT VE GERİ KİRALA YÖNTEMİNİN HUKUKİ VE MALİ YÖNLERİ

  

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile yeni şirketlere yeni bir finansman yöntemi getirilmiştir.

Buna göre şirketler aktiflerinde bulunan bina, makine gibi sabit değerlerini bir finansal kiralama şirketine satmakta ve eş zamanlı olarak aynı aktif değeri satmış olduğu finansal kiralama şirketi ile yapacağı anlaşma çerçevesinde kiralamaktadır.

ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIK

Yazar: Rüknettin Kumkale YMM
16
Aralık
2014

ANONİM ŞİRKETLERDE AZLIK

Türk Ticaret Kanunu’nun 411. maddesinde sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde ise yirmide birini oluşturan pay sahipleri azlık olarak tanımlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nun bir çok maddesine azlık için bazı haklar tanınmıştır.

ANONİM ŞİRKETLERDE MURAHHAS AZA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
18
Kasım
2014

 

ANONİM ŞİRKETLERDE MURAHHAS AZA

Türk Ticaret Kanunu’nun Yönetimin devri başlıklı 367. Maddesine göre Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İFLASIN ERTELENMESİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE-Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
30
Eylül
2014

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İFLASIN ERTELENMESİ 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda iflasın ertelenmesi 376 ve 377 maddelerde yer almaktadır.  Eski Kürk Ticaret Kanunu’nda 324. Maddenin ikinci fıkrasının 5. Satırındaki, Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. ifadeleri açıklanmakta idi.

5
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı