iş dünyasının bilgi ambarı
Arama
Anonim Şirketler

ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
10
Mayıs
2016

ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA ZORUNLULUĞU

I.                    Giriş

Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyetlerini belirtecekleri Faaliyet raporlarını ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlamak zorundadırlar.

SERMAYENİN AZALTILMASI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
10
Mayıs
2016

SERMAYENİN AZALTILMASI

Sermayenin azaltılması ile ilgili hükümler Türk Ticaret Kanunu’nun 473, 474 ve 475. Maddelerinde hüküm altına alınmıştır.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE SENEDİ - İLMÜHABER VE VERGİSEL DURUM

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
10
Mayıs
2016

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE SENEDİ - İLMÜHABER VE VERGİSEL DURUM

1.      ANONİM ŞİRKETLERDE

 

1.1.İlmühaber bastırılması

Türk Ticaret Kanunu’nun 486 maddesinin 2. fıkrasına göre,“Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. 

ORTAKLARIN ŞİRKETLERİ İLE PARASAL İLİŞKİLERİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
05
Mayıs
2016

ORTAKLARIN ŞİRKETLERİ İLE PARASAL İLİŞKİLERİ

Yazımızda söz edeceğimiz bilanço hesapları, şirketlerin yapmış oldukları faaliyetlerin, işletme sahibi istese de istemese de, işletmesinin bütün faaliyetlerini yansıtması açısından önem arz etmektedir.

HOLDING ŞİRKET

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
04
Mayıs
2016

                                                      HOLDING ŞİRKET  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 519 maddesinin (Eski Türk Ticaret Kanunu Madde 466) 4. fıkrasında Holding Şirketlerden " başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler "tabiri ile konu edilmekte ve ticari mevzuatımızda Holding Şirketlerden başka bir yerde değinilmemiştir.

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA – ÇIKARILMA

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
04
Mayıs
2016

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA – ÇIKARILMA

Türk Ticaret Kanunu’nun üç maddesinde Anonim Şirketlerde ortakların çıkma ve çıkarılma ile ilgili hükümler bulunmaktadır.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
04
Mayıs
2016

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Anonim Şirketlerde pay senetleri Türk Ticaret Kanunu’na göre hamiline ve nama olarak çıkartılabilmektedir.

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA HAKKI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
04
Mayıs
2016

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ ALMA HAKKI

 

Türk Ticaret Kanunu’nun “Bilgi alma ve inceleme hakkı” başlıklı 437. Maddesiyle, “Pay sahibine çağdaş ölçülerle örtüşen ve kamuyu aydınlatma, kurumsal denetim ve dürüst hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bulunan kapsamlı bir bilgi alma ve inceleme hakkı tanınmıştır. Hüküm her iki hakkı da içermektedir.

ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE Y.M.M.(DÜNYA GAZETESİ)
03
Mayıs
2016

ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI

Türk Ticaret Kanunu’nun  “Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları başlıklı 342 maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde vadesi gelmemiş alacakların sermaye olamayacağı belirtilmektedir. 

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARINA GÖRE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

Yazar: RÜKNETTİN KUMKALE YMM (DÜNYA GAZETESİ)
05
Ağustos
2015

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARINA GÖRE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU

Anayasa Mahkemesi’nin 03.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 19.03.2015 tarih ve E: 2014/144, K: 2015/29 sayılı kararı ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun“Kanuni temsilcilerin sorumluluğu” başlıklı Mükerrer 35. Maddesine 5766 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile getirilen 5 ve 6. fıkralarını Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir. 

4
Yeni konulardan haberdar olmak için,
e-posta adresinizi giriniz.
İsim Soyisim :
E-Posta :
Sitemiz ücretsizdir, fakat içerik bilgilerinin kullanılması dahilinde kaynak belirtilmesi rica olunur.
Copyright © 2012 isvebilgi.com | iş dünyasının bilgi ambarı